GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajova informácie o právach dotknutých osôba informácie o právach dotknutých osôb

MERCATO D´ITALIA s. r. o., sosídlom Nitrianska 29, 917 00 Trnava, IČO 51 165 376, zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka 40987/T, kontakt: t.č. 421 33 5512 036, e-mail: mercatoditalia@nextra.sk, je v zmysle Zákona Prevádzkovateľom, t.j. osobou, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Spoločnosť MERCATO D´ITALIA s. r. o. si Vás týmto v zmysle § 19 a 20 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie „GDPR“) dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov a zároveň Vás poučiť o Vašich právach, ktoré máte ako dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov voči Prevádzkovateľovi

Koho osobné údaje spracúvame?

Dotknuté osoby

Spoločnosť MERCATO D´ITALIA s. r. o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb pričom ide o fyzické osoby:

 1. účastníkov zmluvných vzťahov so spoločnosťou MERCATO D´ITALIA s. r. o., členov štatutárnych orgánov právnických osôb konajúcich v mene účastníkov zmluvných vzťahov a iné osoby, ktorých osobné údaje spracúvame na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie
 2. osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie, našich zamestnancov, osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorých osobné údaje spracúvame na účely evidencie miezd a personalistiky, 
 3. pôvodcov registratúrnych záznamov,
 4. fyzických osôb konečných užívateľov výhod spoločnosti MERCATO D´ITALIA s. r. o.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame najmä na tieto účely: 

1. Účtovná, obchodná a daňová evidencia

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na účely uzatvorenia a plnenia zo zmluvy vrátane zaslania ponuky na uzatvorenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. osobné údaje štatutárnych zástupcov alebo pracovníkov zmluvných strán – dodávateľov tovarov a služieb. Osobné údaje spracúvame súčasne na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a daňových predpisov a obchodnej evidencie našej spoločnosti. Osobné údaje sme oprávnení spracúvať i bez súhlasu dotknutej osoby. 

2. Personalistika a evidencia miezd

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a na účely plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným osobitnými predpismi stanoveným subjektom. Osobné údaje sme oprávnení spracúvať i bez súhlasu dotknutej osoby.

3. Registratúra 

Na účely výkonu činnosti správcu registratúry v zmysle 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach sme oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj bez ich súhlasu. 

4. Evidencia konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. Naša spoločnosť spracúva osobné údaje konečných užívateľov výhod prevádzkovateľa, ktorých je povinná identifikovať v zmysle §10a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to bez súhlasu dotknutej osoby.

V akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje?

Rozsah spracúvania osobných údajov

1. Na účely účtovnej, obchodnej a daňovej evidencie spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu fyzickej osoby. 

2. Na účely evidencie miezd a personalistiky spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, resp. prechodného bydliska, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov v dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o iných zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, údaje uvedené na občianskom preukaze. Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno , priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní. 

3. Na účely registratúry spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, adresa elektronickej pošty, telefonický kontakt. 

4. Na účely evidencie konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu spracúvame osobné údaje  dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti. 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Príjemca osobných údajov

1. Osobné údaje spracúvané na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie poskytujeme len v prípade, ak to ustanovuje osobitný právny predpis a len v rozsahu vyplývajúcom z tohto predpisu.

2. Osobné údaje spracúvané na účely evidencie miezd a personalistiky poskytujeme príjemcom v prípadoch ustanovených v zmysle osobitných právnych predpisov zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu, resp. iným subjektom v rozsahu vyplývajúcom z týchto právnych predpisov. 

3. Na účely registratúry neposkytujeme Vaše osobné údaje žiadnemu príjemcovi. 

4. Na účely evidencie konečných užívateľov výhod  sme oprávnení osobné údaje konečných užívateľov výhod poskytovať registru právnických osôb, obchodnému registru a iným subjektom v rozsahu a na základe osobitných právnych predpisov najmä zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.   

Prenášame Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám?

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na akýkoľvek účel  nedochádza k ich prenosu do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy?

Poskytovanie osobných údajov ako zákonná požiadavka

1. Poskytnutie osobných údajov na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie v rozsahu označenia zmluvného partnera, ktorý je fyzickou osobou je podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu. 

2. Na účely evidencie miezd a personalistiky je poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou predpokladom uzatvorenia zmluvného vzťahu a plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa. Bez poskytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k vzniku zmluvného vzťahu.   

3. Poskytnutie osobných údajov na účely registratúry nie je zákonná ani zmluvná požiadavka ani podmienka vzniku zmluvného vzťahu. Ako pôvodca registratúrneho záznamu nám však dobrovoľne poskytujete Vaše osobné údaje. 

4. Na účely evidencie konečných užívateľov výhod  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na účely identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodom registri.  

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Doba uchovávania osobných údajov

1. Osobné údaje na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie smeoprávnení uchovávať po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi. 

2. Osobné údaje na účely evidencie miezd a personalistiky spracúvame po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi. 

3. Na účely registratúry sme oprávnení Vaše osobné údaje uchovávať po dobu potrebnú na vybavenie podnetu, inak po dobu vyplývajúcu z interných noriem prevádzkovateľa. 

4. Na účely evidencie konečných užívateľov výhod  sme povinní tieto osobné údaje uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.

Aké sú Vaše práva ako dotknutých osôb?

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Kedykoľvek máte právo odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme o Vás spracúvali na jeho základe pred odvolaním. 

Právo na prístup k osobným údajom 

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom. Na základe tohto práva máte možnosť preveriť či o Vás spracúvame osobné údaje a aké osobné údaje o Vás spracúvame. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame máte právo žiadať ďalšie práva patriace pod právo na prístup, konkrétne:

 1. právo na poskytnutie informácií o: 
 • účele spracúvania osobných údajov, 
 • kategórii spracúvaných osobných údajov, 
 • identifikácii príjemcu osobných údajov, ktorému boli alebo majú byť poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii,
 • dobe uchovávania osobných údajov, 
 • práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania , alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh v zmysle § 100 zákona
 • o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 Zákona
 1. právo získať prístup k osobným údajom spracúvaných prevádzkovateľom;
 2. právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, ktoré predstavuje doplnkové právo dotknutej osoby v rámci práva na prístup. Kópie osobných údajov nemusia byť poskytované v žiadnom špecifickom štruktúrovanom formáte. Na Vašu žiadosť o poskytnutie kópie osobných údajov Vám odpovieme písomne alebo elektronicky – podľa toho ako o kópie osobných údajov požiadate. Za opätovné poskytne kópie osobných údajov skôr ako 6 mesiacov od ich posledného poskytnutia, sme oprávnení účtovať si poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

Právo na opravu, vymazanie a zabudnutie 

Kedykoľvek máte právo žiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Vaše osobné údaje nie sme povinný doplniť, ak ich nepovažujeme za potrebné pre účely spracúvania, nakoľko prevádzkovateľ má všeobecnú povinnosť spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dané účely. 

Kedykoľvek máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sme bez zbytočného odkladu povinní vymazať, ak: 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali
 2. odvoláte svoj súhlas a neexistuje iný právny základ spracúvania OÚ
 3. namietate spracúvanie svojich OÚ podľa § 27 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ 
 4. osobné údaje sa spracúvame nezákonne

V tomto prípade ste svoju žiadosť o výmaz povinný odôvodniť odkazom na za právny predpis alebo na rozhodnutie podľa ktorého sú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom nezákonne.

 1. osobné údaje musíme vymazať, aby sme splnili povinnosť vyplývajúca zo Zákona
 2. osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

Právo na obmedzenie spracúvania 

V prípade ak: 

 1. ak namieta správnosť osobných údajov počas obdobia na overenie správnosti osobných údajov
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné
 3. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania alebo uplatnenie právneho nároku
 4. namietate spracúvanie osobných údajov až do overenia, či prevažujú oprávnené záujmy prevádzkovateľa nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby

máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. 

Právo na prenosnosť 

Kedykoľvek máte právo žiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré sú spracúvané automatizovaným prostriedkami (t.j. elektronicky) a súčasne sú spracúvané na právnom základe súhlasu alebo plnenia zmluvy. 

Právo namietať 

Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného alebo oprávneného záujmu. V prípade, ak do jedného mesiaca nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nesmieme od momentu uplynutia tejto lehoty Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Kedykoľvek máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom. V tomto prípade sme povinný do jedného mesiaca prestať spracúvať Vaše osobné údaje. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, ste oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle § 100 Zákona